فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

735. دشمنی مردم با آنچه نمی دانند

الناس أعدائ ما جهلوا.
مردم، دشمن چیزی هستند که نمی دانند. (730)

736. بدترین دوستان

شر لا خوان من تکلف له.
بدترین برادران و دوستان کسی است که انسان برای او در رنج و مشقت قرار گیرد. (731)

737. دعا به رفاقت پیامبران

نسال الله منازل الشهداء. و معایشة السعداء، و مرافقة الانبیاء
از خدا مقام و منزلت شهیدان و زندگی کردن با نیک بختان و دوستی و همنشینی با پیامبران را درخواست می کنم. (732)