فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

734. خداوند دوست خود را وا نمی گذارد!

لا تجعلن أکثر شغلک بأهلک و ولدک فان یکن أهلک و ولدک ألیاء الله، فأن الله لا یضیع أولیاءه، و أن یکونوا أعداء لله فما همک و شغلک بأعداء الله؟!
اکثر اشتغالت را بر خانواده و فرزندت مگذار، زیرا اگر خانوده ات دوستان خدا باشند، خداوند هرگز دوستان خود را ضایع نمی سازد و اگر دشمنان خدا باشند، چرا باید به دشمنان خدا اهمیت بدهی و خود را به آنان مشغول بسازی. (729)

735. دشمنی مردم با آنچه نمی دانند

الناس أعدائ ما جهلوا.
مردم، دشمن چیزی هستند که نمی دانند. (730)

736. بدترین دوستان

شر لا خوان من تکلف له.
بدترین برادران و دوستان کسی است که انسان برای او در رنج و مشقت قرار گیرد. (731)