فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

730. همنشینی با پیامبران

و اعلموا أنه من یتق الله یجعل له مخرجا له مخرجا من الفتن. و نورا من الظلم، و یخلده فیما اشتهت نفسه، و ینزله منزل الکرامة عنده، فی دار اصطنعها لنفسه، ظلها عرشه، و نروها بهجته، و زوارها ملائکته، و رفقاؤها رسله
بدانید هر کسی از خدا بترسد، خداوند برای بیرون شدن و رهایی اش از فتنه ها و گمراهی ها راهی قرار دهد و در تاریکی ها نوری و او را در آنچه که می خواهد بهشت جاویدان سازد و در جایگاهی با کرامت نزد خود جایش دهد، در سرایی که خداوند آن را برای خویش برگزیده است و سایه آن عرش خداست و روشنایی اش جمال و سرور او و زائرانش فرشتگان او و همنشینانش پیامبران او. (725)

731. بهترین همنشین

لا قرین کحسن الخلق.
هیچ همنشینی بهتر از الخلاق خوب نیست. (726)

732. دوست واقعی

لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ أخاه فی ثلاث: فی نکبته: و غیبته و وفاته
دوست هنگامی به حقیقت دوست است که دوستی برادر خویش را در سه حال نگاه دارد، در حال نکبت و در حال زمان غیبت، و پس از رحلت. (727)