فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

726. دو گروه هلاک شدند!

هلک فی رجلان: محب غال، و مبغض قال
در راه من دو گروه هلاک شوند: دوست افراطی و دشمن کینه توز (721)

727. حسد و دوستی

حسد الصدیق من سقم المودةُ
حسد بردن بر دوست از نادرسی در محبت به اوست. (722)

728. از منافقان حذر کن!

فی خطبة یصف فیها المنافقین -: أحذر کم أهل النفاق، فانهم الضالون المضلون، والزالون المزلون، یتلونون ألوانا، و یفتنون افتنانا و یعمدونکم بکل عماد، و یرصدونکم بکل مرصاد، قلوبهم دویة، و صفاحهم نقیة. یمشون الخفاء و یدبون الضراء و صفهم دواء، و قولهم شفاء، و فعلهم الداء العیاء حسدة الرخاء و موکدو البلاء و مقنطو الرجاء لهم بکل طریق صریع، و ألی کل قلب شفیع، و لکل شجو دموع یتقارضون الثناء، و یتراقبون الجزاء: أن سألوا الحفوا، و أن عذلوا کشفوا و أن حکموا أسرفوا
قد عدوا لک حق باطلا، و لک قائم ملائلا، و لک حی قاتلا، و لکل باب مفتاحا، و لک لیل مصباحا، یتوصلون ألی الطمع بالیاس لیقیموا به أسواقهم، و ینفقوا به أعلاقهم، یقولون فیشبهون، و یصفون فیمودهون، قد هونوا الطریق، و أضلعوا المضیق، فهم لهة الشیطان، و حمة النیران؛ (أولئک حزب الشیطان، ألا أن حزب الشیطان هم الخاسرون).
امیرالمومنان علیه السلام در این خطبه منافقین را توصیف می فرماید: از اهل نفاق بر حذر می دارم ؛ زیرا که آنان هستند که گمراهان و گمراه کنندگان و لغزندگان و عوامل لغزش. به طور دایم در حال رنگ عوض کردن و غوطه خوردن در آشوب ها می باشند و هدف آنان قرار دادن شما در سختی ها و حوادث سنگین است و برای شما از هر طرف کمین می گیرند. دل های آنان بیمار است و چهره های آنان پاک نما. کار آنان حرکت های مخفیانه است و برای، در پنهانی ها می خزند وصفشان دارو است و سخنشان وعده شفا می دهد و کارشان درد علاج ناپذیر است.
حاسدان رفاه و آسایش مردم و تقویت کننده بلا و مصیبت و نومیدکنندگان امیدواران هستند در هر راهی (که در حیات اجتماعی برای سعادت انسان های کشیده شده است افتاده ای را بر خاک هلاکت افکنده اند و برا منحرف ساختن هر قلبی به سوی خویش وسیله ای آماده دارند و برای هر اندوهی اشک ها در اختیار، تبادل در مدح و تعریف یکدیگر دارند و در انتظار پاداش دادن به یکدیگرند، اگر سوالی کنند اصرار ورزند و اگر کسی را ملامت کنند اسرار او را فاش سازند و اگر حکم کنند اسراف بورزند. برای هر حقی باطلی آماده دارند و برای هر واقعیت راست، عاملی برای انحراف، و برای هر زنده ای کشنده ای و برای هر دری کلیدی در آستین و برای هر تاریکی چراغی مهیا.
برای وصول به آنچه که طمع در آن دراند اظهار نومیدی و استغناء از آن نمایند تا بازارهای خود را برپای دارند و کالای خود را به فروش برسانند، سخن می گویند تا مردم را به اشتباه بیاندازند و توصیف می کنند و باطل را با آن می آرایند و یا حق را با آن تیره و زشت می سازند. راه برای وصول به ضلالت را کج و پیچیده می نمایند. آنان هستند گروه شیطان و شدیدترین نقطه آتش ها آنان حزب شیطان اند، بدانید حزب شیطان اند که زیانکارند. (723)