فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

725. دام محبت و دوستی

البشاشة حبالة المودة
خوشرویی دام محبت و دوستی است. (720)

726. دو گروه هلاک شدند!

هلک فی رجلان: محب غال، و مبغض قال
در راه من دو گروه هلاک شوند: دوست افراطی و دشمن کینه توز (721)

727. حسد و دوستی

حسد الصدیق من سقم المودةُ
حسد بردن بر دوست از نادرسی در محبت به اوست. (722)