فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

724. نیکی و احسان

لا یزهدنک فی المعروف من لا یشکر لک، فقد یشکرک علیه من لا یستمتع بشی ء منه، و قد تدرک من شکر الشاکر أکثر مما أضاع الکافر، و الله یحب المحسنین
مبادا ناسپاسی افراد در برابر احسانت تو را بدان بی رغبت کند، بسا کسی که از احسان تو بهره مند نشده از کارت سپاسگزاری کند و تو از قدردانی او بیش از بی اعتنایی آن ناسپاس استفاده ببری و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. (719)

725. دام محبت و دوستی

البشاشة حبالة المودة
خوشرویی دام محبت و دوستی است. (720)

726. دو گروه هلاک شدند!

هلک فی رجلان: محب غال، و مبغض قال
در راه من دو گروه هلاک شوند: دوست افراطی و دشمن کینه توز (721)