فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

721. بپرهیز از دوست احمق!

یا بنی! أیاک و مصادقه الاحمق، فانه یرید أن ینفعک فیضرک و أیاک و مصادقه البخیل، فانه یبعد عنک أحوج ما تکون الیه، و أیاک و مصادقه الفاجز، فانه یبیعک بالتافه، و ایاک و مصادقه الکذاب فانه کالسراب یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب
فرزندم! از دوستی با احمق بر حذر باش؛ چرا که می خواهد به تو سود رساند؛ اما در عوض زیان می رساند، و از رفاقت با بخیل بپرهیز، زیرا هنگامی که به او نیازمندی از تو روی گردان می شود، و از دوستی با فاجر (گناهکار پرده در) دوری کن؛ چرا که تو را به اندک چیزی می فروشد، و از دوستی با دروغ پرداز خود داری نما؛ چرا که چون سراب است، دور را به تو نزدیک و نزدیک را دور نشان می دهد. (716)

722. فراوانی یاران

من لان عوده، کثفت أغصانه
کسی که ساقه وجودش نرمش دارد، دوستان و یارانش فراوان اند. (717)

723. دشمنی با پیمان شکنان

أنا حجیج المارقین، و خصیم الناکثین المرتابین
من استدلال کننده با منحرفان از دین هستم؛ ولی با پیمان شکنان و شک کنندگان در حقیقت اسلام دشمنی آشتی ناپذیرم. (718)