فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

719. نیمی از خردمندی

التودد نصف العقل
اظهار محبت و دوستی، نیمی از خردمندی است. (714)

720. رفاقت با رسولان الهی

بادروا بأعمالک تکونوا مع جیران الله فی داره، رافق بهم رسله، و أزارهم ملائکته
با اعمال خود (از یکدیگر) پیش بگیرید تا با همسایگان خدا در خانه او باشید؛ کسانی که خداوند پیامبران خود را با آنان رفیق و همنشین کرده و فرشتگانش را به دیدار آن ها فرستاده است. (715)

721. بپرهیز از دوست احمق!

یا بنی! أیاک و مصادقه الاحمق، فانه یرید أن ینفعک فیضرک و أیاک و مصادقه البخیل، فانه یبعد عنک أحوج ما تکون الیه، و أیاک و مصادقه الفاجز، فانه یبیعک بالتافه، و ایاک و مصادقه الکذاب فانه کالسراب یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب
فرزندم! از دوستی با احمق بر حذر باش؛ چرا که می خواهد به تو سود رساند؛ اما در عوض زیان می رساند، و از رفاقت با بخیل بپرهیز، زیرا هنگامی که به او نیازمندی از تو روی گردان می شود، و از دوستی با فاجر (گناهکار پرده در) دوری کن؛ چرا که تو را به اندک چیزی می فروشد، و از دوستی با دروغ پرداز خود داری نما؛ چرا که چون سراب است، دور را به تو نزدیک و نزدیک را دور نشان می دهد. (716)