فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

718. رغبت در دوستی

زهدک فی راغب فیک نقصان حظ ورغبتک فی زاهد فیک ذل نفس
بی میلی نسبت به آن که به تو علاقه مند است دلیل کمی بهره تو در دوستی است و تمایل تو نسبت به کسی که به تو بی اعتناست، سبب خواری تو است. (713)

719. نیمی از خردمندی

التودد نصف العقل
اظهار محبت و دوستی، نیمی از خردمندی است. (714)

720. رفاقت با رسولان الهی

بادروا بأعمالک تکونوا مع جیران الله فی داره، رافق بهم رسله، و أزارهم ملائکته
با اعمال خود (از یکدیگر) پیش بگیرید تا با همسایگان خدا در خانه او باشید؛ کسانی که خداوند پیامبران خود را با آنان رفیق و همنشین کرده و فرشتگانش را به دیدار آن ها فرستاده است. (715)