فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

717. ملامت دوستانه

عاتب أخاک بالاحسان ألیه، و اردد شره بالانعام علیه
دوستت را با احسان به او سرزنش کن و با انعام بر او، شرش را از خود برگردان. (712)

718. رغبت در دوستی

زهدک فی راغب فیک نقصان حظ ورغبتک فی زاهد فیک ذل نفس
بی میلی نسبت به آن که به تو علاقه مند است دلیل کمی بهره تو در دوستی است و تمایل تو نسبت به کسی که به تو بی اعتناست، سبب خواری تو است. (713)

719. نیمی از خردمندی

التودد نصف العقل
اظهار محبت و دوستی، نیمی از خردمندی است. (714)