فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

716. محبت و دوستی پدران

مودة الاباء قرابة بین الابناء و القرابة ألی المودة احواج من الموده الی
محبت و دوستی پدران، خویشاوندی فرزندان است، و خویشاوندی به مهر و محبت نیازمندتر است از مهرورزی به خویشاوندی. (711)

717. ملامت دوستانه

عاتب أخاک بالاحسان ألیه، و اردد شره بالانعام علیه
دوستت را با احسان به او سرزنش کن و با انعام بر او، شرش را از خود برگردان. (712)

718. رغبت در دوستی

زهدک فی راغب فیک نقصان حظ ورغبتک فی زاهد فیک ذل نفس
بی میلی نسبت به آن که به تو علاقه مند است دلیل کمی بهره تو در دوستی است و تمایل تو نسبت به کسی که به تو بی اعتناست، سبب خواری تو است. (713)