فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

714. خویشاوندی اکتسابی

المودة قرابة مستفادُة
دوستی، خویشاوندی اکتسابی است. (709)

715. گذشت بر دشمن

أذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شکر للقدارة علیه
زمانی که بر دشمنت قدرت یافتی، با گذشت بر او، شکر این نعمت را ادا(710) کن.

716. محبت و دوستی پدران

مودة الاباء قرابة بین الابناء و القرابة ألی المودة احواج من الموده الی
محبت و دوستی پدران، خویشاوندی فرزندان است، و خویشاوندی به مهر و محبت نیازمندتر است از مهرورزی به خویشاوندی. (711)