فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

713. پاس داشتن دوستی

أعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و أعجز منه من ضیع من ظفر به منهم
ناتوان ترین مردم کسی است که از به دست آوردن برادران عاجز است و ناتوان از او کسی است که با برادران قبلی دوستی را نتواند پاس دارد و آن را ضایع کند! (708)

714. خویشاوندی اکتسابی

المودة قرابة مستفادُة
دوستی، خویشاوندی اکتسابی است. (709)

715. گذشت بر دشمن

أذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شکر للقدارة علیه
زمانی که بر دشمنت قدرت یافتی، با گذشت بر او، شکر این نعمت را ادا(710) کن.