فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

711. حذر از دوستی با فاجر نابکار

یا بنی! أیاک و مصادقه الفاجر، فانه یبیعک بالتافه
کسی که با فاسقان دشمنی کند و برای خدا خشمگین شود، خدا به نفع او خشمگین شود و روز قیامت او را خشنود سازد (706)

712. مصونیت از دشمن

مقاربة الناس فی أخلاقهم أمن من غوائلهم
هماهنگی با اخلاق مردم در موارد مشروع ایمنی و مصونیت از دشمنی و کینه های آنان می باشد. (707)

713. پاس داشتن دوستی

أعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و أعجز منه من ضیع من ظفر به منهم
ناتوان ترین مردم کسی است که از به دست آوردن برادران عاجز است و ناتوان از او کسی است که با برادران قبلی دوستی را نتواند پاس دارد و آن را ضایع کند! (708)