فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

710. خشنودی روز قیامت

من شنی ء الفاسقین و غضب الله، غضب الله له و أرضاه یوم القیامه
کسی که با فاسقان دشمنی کند و برای خدا خشمگین شود، خدا به نفع او خشمگین شود و روز قیامت او را خشنود سازد (705)

711. حذر از دوستی با فاجر نابکار

یا بنی! أیاک و مصادقه الفاجر، فانه یبیعک بالتافه
کسی که با فاسقان دشمنی کند و برای خدا خشمگین شود، خدا به نفع او خشمگین شود و روز قیامت او را خشنود سازد (706)

712. مصونیت از دشمن

مقاربة الناس فی أخلاقهم أمن من غوائلهم
هماهنگی با اخلاق مردم در موارد مشروع ایمنی و مصونیت از دشمنی و کینه های آنان می باشد. (707)