فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

709. وای بر ایشان!

بوساً لمن خصمه عند الله الفقراء و المساکین و السائلون و المدفوعون، و الغارمون و ابن السبیل!
وای بر کسانی که دشمنانشان در پیشگاه خداوند فقیران و بیچارگان و محرومان از حق و ورشکستگان و در راه ماندگان باشند! (704)

710. خشنودی روز قیامت

من شنی ء الفاسقین و غضب الله، غضب الله له و أرضاه یوم القیامه
کسی که با فاسقان دشمنی کند و برای خدا خشمگین شود، خدا به نفع او خشمگین شود و روز قیامت او را خشنود سازد (705)

711. حذر از دوستی با فاجر نابکار

یا بنی! أیاک و مصادقه الفاجر، فانه یبیعک بالتافه
کسی که با فاسقان دشمنی کند و برای خدا خشمگین شود، خدا به نفع او خشمگین شود و روز قیامت او را خشنود سازد (706)