نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

707. بال محبت

من تلن حاشیته یستدم من قمه المودة
کسی که بال محبت بگستراند، محبت خویشانش ادامه خواهد یافت. (702)

708. دشمن ظالم، یار مظلوم

قال للحسن و الحسین علیه السلام کونا للظالم خصماً، و للمظلوم عونا
امام علی علیه السلام به امام حسن و امام حسین علیه السلام فرمود: دشمن سرسخت ستمگر و یاور و همکار مظلوم باشید. (703)

709. وای بر ایشان!

بوساً لمن خصمه عند الله الفقراء و المساکین و السائلون و المدفوعون، و الغارمون و ابن السبیل!
وای بر کسانی که دشمنانشان در پیشگاه خداوند فقیران و بیچارگان و محرومان از حق و ورشکستگان و در راه ماندگان باشند! (704)