فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

707. بال محبت

من تلن حاشیته یستدم من قمه المودة
کسی که بال محبت بگستراند، محبت خویشانش ادامه خواهد یافت. (702)

708. دشمن ظالم، یار مظلوم

قال للحسن و الحسین علیه السلام کونا للظالم خصماً، و للمظلوم عونا
امام علی علیه السلام به امام حسن و امام حسین علیه السلام فرمود: دشمن سرسخت ستمگر و یاور و همکار مظلوم باشید. (703)

709. وای بر ایشان!

بوساً لمن خصمه عند الله الفقراء و المساکین و السائلون و المدفوعون، و الغارمون و ابن السبیل!
وای بر کسانی که دشمنانشان در پیشگاه خداوند فقیران و بیچارگان و محرومان از حق و ورشکستگان و در راه ماندگان باشند! (704)