فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

701. همه پل های پشت سر را خراب مکن!

أن اردت قطیعة أخیک فاستبق له من نفسک بقیة یرجع ألیها أن بدا له ذلک یوما ما
هرگاه خواستی از برادرت ببری، مانده ای از دوستی خود برای او بگذار که اگر روزی آن مقدار برایش آشکار شود به آن باز گردد و همه پل ها را پشت سر او خراب نکن؛ بلکه جایی برای بازگشت او و پیوند مجدد دوستی باقی گذار). (696)

702. دوستان حضرت محمد (ص)

أن ولی محمد صلی الله علیه و آله من أطاع الله و أن بعدت لحمته، و أن عدو محمد من عصی الله و أن قربت قرابته!
همانا دوست و نزدیک حضرت محمد صلی الله علیه و آله کسی است که خدا را پیروی کند، هر چند پیوند نسبی اش دور باشد، و دشمن آن حضرت کسی است که خدا را معصیت کند، هر چند خویشاوندی اش نزدیک باشد(697).

703. پند و اندرز برادر

و امحض أخاک النصیحة، حسنة کانت أو قبیحة"
در پندی که به برادرت می دهی، زیبا باشد آن پند یا زشت، صمیمی باش. (698)