فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

699. اهمیت رفیق

سل عن الرفیق قبل الطریق
پیش از راه درباره همراه پرس و جو کن. (694)

700. دوستی با برادر

احمل نفسک من أخیک عند صرمه علی الصلة.. و عند جموده علی البذل... و أیاک أن تضع ذلک فی غیر موضعه، أو أن تفعله بغیر أهله
چون برادرت از تو ببرد خود را به پیوند با او وادار... و چون بخل ورزد از بخشش دریغ مدار... مبادا این نیکی را آن جا کنی که نباید یا درباره آن کس که نشاید. (695)

701. همه پل های پشت سر را خراب مکن!

أن اردت قطیعة أخیک فاستبق له من نفسک بقیة یرجع ألیها أن بدا له ذلک یوما ما
هرگاه خواستی از برادرت ببری، مانده ای از دوستی خود برای او بگذار که اگر روزی آن مقدار برایش آشکار شود به آن باز گردد و همه پل ها را پشت سر او خراب نکن؛ بلکه جایی برای بازگشت او و پیوند مجدد دوستی باقی گذار). (696)