فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

698. علاقه متقابل

لا ترغبن فیمن زهد عنک
نسبت به کسی که به تو بی علاقه است علاقه مند مباش! (693)

699. اهمیت رفیق

سل عن الرفیق قبل الطریق
پیش از راه درباره همراه پرس و جو کن. (694)

700. دوستی با برادر

احمل نفسک من أخیک عند صرمه علی الصلة.. و عند جموده علی البذل... و أیاک أن تضع ذلک فی غیر موضعه، أو أن تفعله بغیر أهله
چون برادرت از تو ببرد خود را به پیوند با او وادار... و چون بخل ورزد از بخشش دریغ مدار... مبادا این نیکی را آن جا کنی که نباید یا درباره آن کس که نشاید. (695)