فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

697. رفتار با دشمن در عرصه نبرد

لا تقاتلو هم حتی یبدأ و کم، فانکم بحمدالله علی حجة، وتر ککم أیاهم حتی یبدا و کم حجة أخری لکم علیهم. فاذا کانت الهزیمة باذن الله فلا تقتلوا مدبراً، و لا تصیبوا معورا، و لا تجهزوا علی جریح. و لا تهیجوا النساء باذی . و فی خبر: (... و لا تکشفوا عورة و لا تمثلوا بقتیل)
با دشمن نجنگید تا او جنگ را آغاز کند؛ زیرا شما بحمدالله حجت دارید و این که شما آنان را بگذارید تا آغازگر جنگ باشند، حجت دیگری است در دست شما در برابر آنان. اگر به اذن خداوند دشمن شکست خورده و فراری شد، پشت کرده را نکشید و به آن در چنگتان گرفتار آمده است صدمه نزنید و کار زخمی را نسازید و زنان را با آزار و اذیت برنیانگیزید و در خبر آمده است: (... عورتی را کشف مسازید و کشته را مثله نسازید!) (692)

698. علاقه متقابل

لا ترغبن فیمن زهد عنک
نسبت به کسی که به تو بی علاقه است علاقه مند مباش! (693)

699. اهمیت رفیق

سل عن الرفیق قبل الطریق
پیش از راه درباره همراه پرس و جو کن. (694)