فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

دوستی و دشمنی

695. برتر از نماز و روزه همه عمر

صلاح ذات البین أفضل من عامه الصلاة و الصیام
ایجاد صلح آشتی میان دو تن، از نماز و روزه همه عمر برتر است. (690)

696. سه دستگی دوستان و دشمنان

أصدقاوک ثلاتة و أعداوک ثلاثة، فأصدقاوک: صدیقک، و صدیق صدیقک، و عدو عدوک. و أعداوک: عدوک، و عدو صدیقک، و صدیق عدوک
دوستان تو سه دسته اند و دشمنانت نیز سه دسته اند، اما دوستانت عبارت اند از: دوستت، دوست دوستت، دشمن دشمنت؛ اما دشمنانت؛ دشمن تو، دشمن دوستت و دوست دشمن تو. (691)