فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش هفتم:

دوستی و دشمنی

695. برتر از نماز و روزه همه عمر

صلاح ذات البین أفضل من عامه الصلاة و الصیام
ایجاد صلح آشتی میان دو تن، از نماز و روزه همه عمر برتر است. (690)