فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

694. علت وجوب نهی از منکر

ظهر الفساد، فلا منکر مغیر، و لا زاجر مزد جر
فساد ظاهر شد، نه کسی باقی مانده که کار زشت را دگرگون کند و نه کسی که از نافرمانی و معصیت باز دارد. (689)

بخش هفتم:

دوستی و دشمنی