فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

693. اول خود، سپس دیگری

و انهوا عن المنکر و تناهوا عنه، فانما أمرتم بالنهی بعد التناهی!
از زشتکاری نهی کنید و خود از انجام آن باز ایستید؛ زیرا که شما فرمان دارید ابتدا خود از کار زشت باز ایستید و سپس دیگران را نهی کنید. (688)

694. علت وجوب نهی از منکر

ظهر الفساد، فلا منکر مغیر، و لا زاجر مزد جر
فساد ظاهر شد، نه کسی باقی مانده که کار زشت را دگرگون کند و نه کسی که از نافرمانی و معصیت باز دارد. (689)

بخش هفتم: