فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

689. دوری گزین از این کار!

احذر کل عمل یعمل به فی السر، و یستحی منه فی العلانیة
از هر کاری که در نهان انجام می شود و در آشکارا از انجام آن شرم شود، دروی کن. (684)

690. بدتر از بد و خوب تر از خوب!

أنه لیس شی ء بشر من الشر الا عقابه، ولیس شی ء بخیر من الخیر الا ثوابه
بدتر از بد، کیفر آن است و خوب تر از خوب، پاداش آن. (685)

691. نهی از کمک به نااهل

لیس لواضع المعروف فی غیر حقه، و عند غیر أهله من الحظ فیما أتی ألا محمدة اللئام و ثناء الاشرار، و مقاله الجهال، مادام منعماً علیهم ما أجود یده! و هو عن ذات الله بخیل!
برای کسانی که بی جا و به افراد نامستحق و نااهل نیکی می کنند، از این نیکی بهره ای نباشد، مگر ستایش فرومایگان و مدح نابکاران و سخن نادانان که تا وقتی به آن ها احسان و نیکی کند گویند: چه دست بخشنده ای دارد! حال آن که در جایی که به خدا مربوط می شود و در راه او باید کمک کند، بخل می ورزد. (686)