فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

688. این گونه مباش!

لا تکن ممن یرجو الاخرة بغیر العمل... ینهی، و لا ینتهی
چونان کسی مباش که بی عمل به آخرت آمدی می بندد.. از خلاف کاری و گناه باز می دارد؛ اما خود باز نمی ایستد. (683)

689. دوری گزین از این کار!

احذر کل عمل یعمل به فی السر، و یستحی منه فی العلانیة
از هر کاری که در نهان انجام می شود و در آشکارا از انجام آن شرم شود، دروی کن. (684)

690. بدتر از بد و خوب تر از خوب!

أنه لیس شی ء بشر من الشر الا عقابه، ولیس شی ء بخیر من الخیر الا ثوابه
بدتر از بد، کیفر آن است و خوب تر از خوب، پاداش آن. (685)