فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

687. از این کار دور باش!

احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه أنکره أو عتذر منه
از هر کاری که اگر از کننده آن باز خواست شود آن را زشت شمارد یا از آن پوزش خواهد، دوری کن! (682)

688. این گونه مباش!

لا تکن ممن یرجو الاخرة بغیر العمل... ینهی، و لا ینتهی
چونان کسی مباش که بی عمل به آخرت آمدی می بندد.. از خلاف کاری و گناه باز می دارد؛ اما خود باز نمی ایستد. (683)

689. دوری گزین از این کار!

احذر کل عمل یعمل به فی السر، و یستحی منه فی العلانیة
از هر کاری که در نهان انجام می شود و در آشکارا از انجام آن شرم شود، دروی کن. (684)