فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

686. از خواب غفلت بیدار شو!

أفق أیها السامع من سکرتک، و استیقظ من غفلتک، و اختصر من عجلتک!
ای شنونده! از مستی خود به هوش آی و از خواب غفلت بیدار شو و از شتاب بکاه (681)

687. از این کار دور باش!

احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه أنکره أو عتذر منه
از هر کاری که اگر از کننده آن باز خواست شود آن را زشت شمارد یا از آن پوزش خواهد، دوری کن! (682)

688. این گونه مباش!

لا تکن ممن یرجو الاخرة بغیر العمل... ینهی، و لا ینتهی
چونان کسی مباش که بی عمل به آخرت آمدی می بندد.. از خلاف کاری و گناه باز می دارد؛ اما خود باز نمی ایستد. (683)