فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

685. نیکوترین امر و نهی

.. أفضل من ذلک کلمة عدل عند أمام جائر
نیکوترین (امر به معروف و نهی از منکر) گفتن سخن حق نزد پیشوای ستمگر است. (680)

686. از خواب غفلت بیدار شو!

أفق أیها السامع من سکرتک، و استیقظ من غفلتک، و اختصر من عجلتک!
ای شنونده! از مستی خود به هوش آی و از خواب غفلت بیدار شو و از شتاب بکاه (681)

687. از این کار دور باش!

احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه أنکره أو عتذر منه
از هر کاری که اگر از کننده آن باز خواست شود آن را زشت شمارد یا از آن پوزش خواهد، دوری کن! (682)