فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

684. مالیدن بینی کافر به خاک

من نهی عن المنکر أرغم أنوف الکافرین
هر که نهی از منکر کند، بینی کافران را به خاک مالد. (679)

685. نیکوترین امر و نهی

.. أفضل من ذلک کلمة عدل عند أمام جائر
نیکوترین (امر به معروف و نهی از منکر) گفتن سخن حق نزد پیشوای ستمگر است. (680)

686. از خواب غفلت بیدار شو!

أفق أیها السامع من سکرتک، و استیقظ من غفلتک، و اختصر من عجلتک!
ای شنونده! از مستی خود به هوش آی و از خواب غفلت بیدار شو و از شتاب بکاه (681)