فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

683. نهی از منکر عملی

ردوا الحجر من حیث جاء فأن الشر لا یدفعه ألا الشر
سنگ را با سنگ پاسخ دهید؛ زیرا بدی را جز بدی دفع نکند. (678)

684. مالیدن بینی کافر به خاک

من نهی عن المنکر أرغم أنوف الکافرین
هر که نهی از منکر کند، بینی کافران را به خاک مالد. (679)

685. نیکوترین امر و نهی

.. أفضل من ذلک کلمة عدل عند أمام جائر
نیکوترین (امر به معروف و نهی از منکر) گفتن سخن حق نزد پیشوای ستمگر است. (680)