فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

682. انواع امر به معروف و نهی از منکر

أول ما تغلبون علیه من الجهاد الجهاد بأیدیکم، ثم بألسنتکم، ثم بقلوبکم؛ فمن لم یعرف بقلبه معروفاً، و لم ینکر منکراً، قلب فجعل أعلاة أسفله و أسفله أعلاه
نخستین جهادی که به زور از شما سلب می شود، جهاد با دستان شماست. سپس جهاد با زبان هایتان و آن گاه با دل هایتان. پس، هرگاه کسی در دل خویش کار نیک را نیک نداند و ستایش نکند و از کار زشت نفرت نورزد، واژگون شود و زیر و زبر گردد. (677)

683. نهی از منکر عملی

ردوا الحجر من حیث جاء فأن الشر لا یدفعه ألا الشر
سنگ را با سنگ پاسخ دهید؛ زیرا بدی را جز بدی دفع نکند. (678)

684. مالیدن بینی کافر به خاک

من نهی عن المنکر أرغم أنوف الکافرین
هر که نهی از منکر کند، بینی کافران را به خاک مالد. (679)