فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

676. امر به معروف و نهی از منکر با دست و زبان

و أمر بالمعروف تکن من أهله، و أنکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله بجهدک
امر به معروف کن تا اهل آن شوی! و با دست و زبان نهی از منکر کن و با کوشش بسیار از کسی که منکرات را انجام می دهد دوری گزین. (671)

677. فلسفه امر به معروف و نهی از منکر

فرض اله... ألامر بالمعروف مصلحة للعوام، و النهی عن المنکر ردعاً للسفهاء
خداوند امر به معروف را به خاطر اصلاح توده مردم و نهی از منکر را برای جلوگیری از نابخردان از زشتی ها واجب کرد. (672)

678. چون قطره در برابر دریا

ما أعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله، عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ألا کنفثة فی بحر لجی
تمامی اعمال و کارهای نیک، حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر، مانند قطره ای در مقابل یک دریای بزرگ و پهناور است. (673)