فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

675. افزایش رزق، دوری اجل

أن الامر بالمعروف، و النهس عن المنکر، لخلقان من خلق الله سبحانه، و أنهما لا یقربان من أجل، و لا ینقصان من رزق
امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوند سبحان است و این دو صفت، مرگ را نزدیک نگردانند و از روزی آدمی نکاهند. (670)

676. امر به معروف و نهی از منکر با دست و زبان

و أمر بالمعروف تکن من أهله، و أنکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله بجهدک
امر به معروف کن تا اهل آن شوی! و با دست و زبان نهی از منکر کن و با کوشش بسیار از کسی که منکرات را انجام می دهد دوری گزین. (671)

677. فلسفه امر به معروف و نهی از منکر

فرض اله... ألامر بالمعروف مصلحة للعوام، و النهی عن المنکر ردعاً للسفهاء
خداوند امر به معروف را به خاطر اصلاح توده مردم و نهی از منکر را برای جلوگیری از نابخردان از زشتی ها واجب کرد. (672)