فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

674. آیا زنانتان را نهی نمی کنید!

لما سمع علیه السلام بکاء السناء علی قتلی صفین -: أتغلبکم نساؤکم علی ماأسمع ألا تنهونهن عن هذا الرنین؟!
هنگامی که امام علیه السلام صدای شیون زنان بر کشتگان صفین را شنید فرمود: آیا زنان شما با این فریاد گریه کن من می شنوم بر شما چیره شده اند؟چرا آنان را از این ناله و فغان باز نمی دارید؟! (669)

بخش ششم:

امر به معروف و نهی از منکر