فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

667. جایگاه امیر لشکر

(وصیته علیه السلام لمعقل بن قیس الریاحی حین أنفذه ألی الشام): لا تقاتلن ألا من قاتلک... فاذا لقیت العدود فقف من أصحابک وسلطا، و لا تدن من القوم دنو من یرید أن ینشب الحرب و لا تباعد عنهم تباعد من یهاب البأس حتی یأتیک أمری، و لا یحملنکم شنانهم علی قتالهم قبل دعائهم و الاعذار الیهم
از سفارش های امام علیه السلام به معقل بن قیس هنگامی که او را به صفین می فرستاد فرمود: جز با کسی که با تو سر جنگ دارد، پیکار مکن... هرگاه دشمن را دیدی جایگاهت را در قلب لشکریانت قرار ده، نه آن قدر به دشمن نزدیک شو چون کسی که می خواهد آتش جنگ را روشن کند و نه آن قدر از دشمن دور شو چون کسی که از جنگ می ترسد تا فرمان من برسد، و مبادا با آنان قبل از آن که آن ها را به صلح دعوت کنید و عذر خود را تمام گردانید وارد جنگ شوید. (662)

5. شکایت جنگی علی علیه السلام

668. خطبه پس از حکمین

بعد غارة الضحاک بن قیس صاحب معاویة علی الحاج بعد قصة الحکمین، و هو یستنهض أصحابه لماحدث فی الاطرف -: أی دار بعد دارکم تمنعون؟و مع أی بعدی تقاتلون؟
این خطبه از داستان حکمین (ابوموسی اشعری و عمروبن عاص) پس از آن که ضحاک بن قیس به کاروان حج تاخت آن را غارت نمود، ایراد نموده است). کدامین خانه و وطن را جز خانه و وطن خود از اشغال بیگانگان ممنوع خواهید ساخت؟و با کدامین رهبر پس از من، به مدیان نبرد وارد خواهید شد؟! (663)