فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

660. جایگاه سربازان مسلح و غیر مسلح

قدموا الدارع، و أخروا الحاسر، و عضوا علی الاضراس، فانه أنبی للسیوف عن الهام؛ و التووا فی أطراف الرماح، فأنه أمور للاسنة؛ و عضوا الابسار، فانه أربط للجاش، و أسکن للقلوب، و أمیتوا الاصوات، فانه أطرد للفشل
زره پوشان را در صف جلو و بی زرهان را در صفوف عقب قرار دهید و دندان ها را برهم بفشارید که این کار تأثیر شمشیر را بر سر کمتر می کند و در اطراف نیزه ها پیچ و تاب خورید که با این کار در برابر نیزه ها بهتر می توان جا خالی کرد، دیدگان را فرو اندازید که این کار بیشتر قوت قلب و آرامش دل می بخشد، صداهای خود را خاموش کنید که این کار در زدودن ترس و سستی مؤثر است. (655)

661. جهاد سه گانه

الله الله فی الجهاد بأموالکم و أنفسکم و ألسنتکم فی سبیل الله
خدا را، خدا را، در مورد جهاد با اموال، جان ها و زبان های خویش در نظر بگیرید. (656)

662. نیروی خشم را تیز کنید!

من أحد سنان الغضب لله قوی علی قتل أشداء الباطل
هر که برای خدا سرنیزه خشم خود را تیز کند، بر کشتن سردمداران باطل نیرومند گشته و پیروز شود. (657)