فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

659. رموز شکست در جهاد

أول ما تغلبون علیه من الجهاد، الجهاد بأید یکم، ثم بألسنتکم، ثم بقلوبکم؛ فمن لم یعرف بقلبه معروفاً، و لم ینکر منکراً، قلب فجعل أعلاه أسفه و أسفله أعلاه
او لین چیزی که در جهاد از آن شکست می خورید، جهاد با دست هایتان است، بعد با زبان هایتان، سپس با دل هایتان، پس آن که با دلش خوبی ها را نشناسد و با بدی ها به مبارزه برنخیزد، قلبش واژگونه می شود، بالای آن پایین و پایین آن بالا می شود. (654)

660. جایگاه سربازان مسلح و غیر مسلح

قدموا الدارع، و أخروا الحاسر، و عضوا علی الاضراس، فانه أنبی للسیوف عن الهام؛ و التووا فی أطراف الرماح، فأنه أمور للاسنة؛ و عضوا الابسار، فانه أربط للجاش، و أسکن للقلوب، و أمیتوا الاصوات، فانه أطرد للفشل
زره پوشان را در صف جلو و بی زرهان را در صفوف عقب قرار دهید و دندان ها را برهم بفشارید که این کار تأثیر شمشیر را بر سر کمتر می کند و در اطراف نیزه ها پیچ و تاب خورید که با این کار در برابر نیزه ها بهتر می توان جا خالی کرد، دیدگان را فرو اندازید که این کار بیشتر قوت قلب و آرامش دل می بخشد، صداهای خود را خاموش کنید که این کار در زدودن ترس و سستی مؤثر است. (655)

661. جهاد سه گانه

الله الله فی الجهاد بأموالکم و أنفسکم و ألسنتکم فی سبیل الله
خدا را، خدا را، در مورد جهاد با اموال، جان ها و زبان های خویش در نظر بگیرید. (656)