فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

654. هدایت به راه روشن بهشت.

و قد جمع الناس بعد صفین و حضهم علی الجهاد فسکتوا ملیاً، فقال:... لقد حملتکم علی الطریق الواضح التی لا یهلک علیها ألا هالک من استقام فالی الجنة، و من زل فالی النار
امام علیه السلام بعد از جنگ صفین و نهروان اصحابش را برای ادامه نبرد تحریص کرد و فرمود.. شما را به راه روشنی واداشتم که جز افراد ناشایسته در آن هلاک نشوند، هر کس در این راه استقامت کرد به جانب بهشت شتافت و کسی که پایش لغزید به جهنم روانه شد. (649)

4. آموزش نظامی

655. مبارز سرکش به خاک افتد؟

لا بنه الحسن : لا تدعون ألی مبارزة، و أن دعیت ألیها فأجب، فان الداعی باغ، و الباغی مصروع
امام علی به فرزند خود حسن علیه السلام فرمود: هرگز مبارز مطلب، اما اگر به مبارزه دعوت شدی بپذیر، زیرا آن که به مبارزه فرا خواند سر کش است و سرکش به خاک افتد. (650)