فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

639. نکات پیش از شروع جنگ

و قال علیه السلام فی صفین: فو الله ما دفعت الحرب یوماً ألا و أنا أطمع أن تلحق بی طائفةُ فتهتدی بی ت و تعشو ألی ضوئی، و ذلک أحب من أن أقتلها علی ضلالها
امام علی علیه السلام در صفین فرمود: به خدا سوگند، یک روز جنگ را به تأخیر نیانداختم، مگر از این رو که امید داشتم گروهی به من ملحق شوند و به سبب من هدایت شوند و در پرتو من بیارامند؛ این را خوش تر دارم تا آنان را در حالی که گمراهند بکشم. (634)

2. دعاهایی قبل از شروع جنگ

640. دعا هنگام رو به روی شدن با دشمن

من دائه لما عزم علی لقاء القوم بصفین: اللهم رب السقف المرفوع... أن أظهرتنا علی عدونا، فجنبنا البغی و سددنا للحق، و أن أظهر تهم علینا فارزقنا الشهادُ، و اعصمنا من الفتنة
دعای امام علی علیه السلام در آن هنگام که آهنگ رویارویی با سپاه معاویه در صفین کرد:
خدایا! ای پروردگار آسمان برافراشته!.. اگر ما را بر دشمنمان پیروز گردانیدی، از ستم و تجاوزگری به دورمان دار و در راه حق استوارمان گردان و اگر آنان را بر ما چیره ساختی، شهادت را روزیمان کن و از فتنه و گمراهی محفوظمان دار! (635)