فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

631. دری از درهای بهشت

أن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أولیائه، و هو لباس التقوی، و درع الله الحصینة، و جنته الوثیقة
به راستی جهاد دری از درهای بهشت است، که خداوند به روی دوستان مخصوص خود گشوده است، و جهاد، لباس تقوا، زره محکم و سپر مطمئن خداست. (626)

632. جهاد ناتوانان و زنان

الحج جهاد کل ضعیف... و جهاد المرأة حسن التبعل
حج کردن جهاد هر ناتوان است و جهاد زن، خوشرفتار و اطاعت از شوهر است. (627)

633. عزت اسلام

فرض الله... الجهاد عزاً للاسلام
خداوند... جهاد را برای عزت بخشیدن به اسلام واجب فرمود. (628)