فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

630. شهید معرفت

من مات منکم علی فراشه و هو علی معرفة حق ربه و حق رسوله و اهل بیته مات شهیداً، و وقع أجره علی الله، و استوجب ثواب ما نوی من صالح عمله، و قامت النیة مقام اصلاته لسیفه
هر که در بستر خود بمیرد، در حالی که به حق پروردگار خود و حق رسول او و اهل بیت رسولش معرفت داشته باشد، شهید مرده است و اجرش با خداست و سزاوار پاداش کردار نیکویی است که (انجام آن را) در نیت داشته است و این نیت جای شمشیر کشیدن او را می گیرد. (625)

631. دری از درهای بهشت

أن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أولیائه، و هو لباس التقوی، و درع الله الحصینة، و جنته الوثیقة
به راستی جهاد دری از درهای بهشت است، که خداوند به روی دوستان مخصوص خود گشوده است، و جهاد، لباس تقوا، زره محکم و سپر مطمئن خداست. (626)

632. جهاد ناتوانان و زنان

الحج جهاد کل ضعیف... و جهاد المرأة حسن التبعل
حج کردن جهاد هر ناتوان است و جهاد زن، خوشرفتار و اطاعت از شوهر است. (627)