فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1. فلسفه جهاد، فضیلت جهاد

629. نیروی ایمان

لرجل یود حضور أخیه لیشهد نصر الله علی أعدائه فی الجمل -: أهوی أخیک معنا! فقال: نعم. قال فقد شهدنا، و لقد شهدنا فی عسکر نا هذا أقوام فی أصلاب الرجال، و أرحام النساء، سیر عف بهم الزمان و یقوی بهم الایمان .
مردی دوست داشت برادرش نیز می بود تا پیروزی خدا بر دشمنانش را در جمل ببیند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به آن شخص فرمود: آیا میل و اراده برادر با ما بود؟عرض کر: بلی! فرمود: آری! برادرت با ما حضور داشت در این لکش و کارزار ما، گروه هایی حضور داشتند و شرکت کردند که هنوز در نهانگاه صلب مردان و یا رحم زنان قرار دارند و حتی دیده بر این دنیا نگشوده اند و روزی فرا می رسد که زمانه آنان را ناگهان و بی اختیار بیرون می آورد، ایمان به وسیله آنان تقویت می گردد. (624)

630. شهید معرفت

من مات منکم علی فراشه و هو علی معرفة حق ربه و حق رسوله و اهل بیته مات شهیداً، و وقع أجره علی الله، و استوجب ثواب ما نوی من صالح عمله، و قامت النیة مقام اصلاته لسیفه
هر که در بستر خود بمیرد، در حالی که به حق پروردگار خود و حق رسول او و اهل بیت رسولش معرفت داشته باشد، شهید مرده است و اجرش با خداست و سزاوار پاداش کردار نیکویی است که (انجام آن را) در نیت داشته است و این نیت جای شمشیر کشیدن او را می گیرد. (625)