نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

628. جهاد ناتوانان

الحج جهاد کلی ضعیف.
حج کردم جهاد هر ناتوانی است. (623)

بخش پنجم: جهاد

1. فلسفه جهاد، فضیلت جهاد