فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

627. توجه به خانه خدا

فرض علیکم حج بیته الحرام، الذی جعله قبلة للانام، یر دونه ورود الانعام، و یألهون ألیه ولوه الحمام. و جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، و اذعانهم لغزته
خداوند زیارت بیت الحرام خود را که قبله مردمانش کرده بر شما واجب گردانید آنان همانند چارپایان (که بر آب وارد شوند) به آن جا وارد می شوند و همچون کبوتران (که به آشیانه خود باز می گردند) مشتاقانه به آن جا روی می آورند.
خداوند آن را نشانه ای برای فروتنی مردمان در برابر عظمت خویش و اعترافشان به قدرت و عزت خویش قرار داد. (622)

628. جهاد ناتوانان

الحج جهاد کلی ضعیف.
حج کردم جهاد هر ناتوانی است. (623)

بخش پنجم: جهاد