فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

626. فلسفه حج

فرض الله... الحج تقربة للدین.
خداوند حج را برای نزدیکی مسلمانان به یکدیگر به نفع تقویت دین واجب کرده است. (621)

627. توجه به خانه خدا

فرض علیکم حج بیته الحرام، الذی جعله قبلة للانام، یر دونه ورود الانعام، و یألهون ألیه ولوه الحمام. و جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، و اذعانهم لغزته
خداوند زیارت بیت الحرام خود را که قبله مردمانش کرده بر شما واجب گردانید آنان همانند چارپایان (که بر آب وارد شوند) به آن جا وارد می شوند و همچون کبوتران (که به آشیانه خود باز می گردند) مشتاقانه به آن جا روی می آورند.
خداوند آن را نشانه ای برای فروتنی مردمان در برابر عظمت خویش و اعترافشان به قدرت و عزت خویش قرار داد. (622)

628. جهاد ناتوانان

الحج جهاد کلی ضعیف.
حج کردم جهاد هر ناتوانی است. (623)