فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش چهارم: حج

623. مهم ترین وسیله قرب

أن أفضل ما توسل به المتوسلون ألی الله... حج البیت و اعتماره فأنهما ینفیان الفقر و یرحضان الذنب
بهترین وسیله تقرب به خدا، حج و عمره خانه خداست. این دو فقر را می زدایند و گناهان را می شویند. (618)

624. خدا را خدا را! در خانه خدا

فیما أوصی عند وفاته -: و الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم، فانه أن ترک لم تناظروا
در وصیت خود به هنگام وفات فرمود: خدا را! خدا را! در حق خانه پروردگارتان تا زنده اید آن را وامگذارید که اگر رها شود، از عذاب مهلت داده نخواهید شد. (619)