فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

622. زکات بدن

لکل شی ء رکاة، و زکاة البدن الصیام
برای هر چیزی، زکاتی است و زکات بدن، روزه گرفتن است. (617)

بخش چهارم: حج

623. مهم ترین وسیله قرب

أن أفضل ما توسل به المتوسلون ألی الله... حج البیت و اعتماره فأنهما ینفیان الفقر و یرحضان الذنب
بهترین وسیله تقرب به خدا، حج و عمره خانه خداست. این دو فقر را می زدایند و گناهان را می شویند. (618)