فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

614. وسیله نگاهداری اموال

حصنوا أموالکم بالزکاة.
اموال خویش را با دادن زکات نگاه دارید. (609)

615. رشد دارایی

فرض الله... الزکاة تسبیباً للرزق.
خداوند زکات را و وسیله ای برای رسیدن (مردمان مستحق) به روزی قرار داد. (610)

616. تدبیر برای روز نیازمندی

أمسک من المال بقدر ضرورتک، و قدم الفضل لیوم حاجتک
مال را به اندازه ای که برایت لازم است نگاه دار و آنچه از احتیاجت افزون است برای روز احتیاجت (در قیامت و روز حساب) پیش بفرست. (611)