نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

614. وسیله نگاهداری اموال

حصنوا أموالکم بالزکاة.
اموال خویش را با دادن زکات نگاه دارید. (609)

615. رشد دارایی

فرض الله... الزکاة تسبیباً للرزق.
خداوند زکات را و وسیله ای برای رسیدن (مردمان مستحق) به روزی قرار داد. (610)

616. تدبیر برای روز نیازمندی

أمسک من المال بقدر ضرورتک، و قدم الفضل لیوم حاجتک
مال را به اندازه ای که برایت لازم است نگاه دار و آنچه از احتیاجت افزون است برای روز احتیاجت (در قیامت و روز حساب) پیش بفرست. (611)